Monday, August 17, 2009

บ้านโละโคะ

บ้านโละโคะหมู่ที่ 10 ตำบล โกสัมพี อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้านชาวเขา ตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2348 ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติวังเจ้า ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง สูงจากระดับน้ำทะเล 500 เมตร ประชากรชาวเขา ประกอบด้วย ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ จำนวน 93 หลังคาเรือน 103 ครอบครัว 616 คน มีอาชีพการเกษตร นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์เป็นบางส่วน สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ สภาพทั่วไปเป็นภูเขาที่ไม่สูงชันเท่าไหร่
เทศกาลปีใหม่ จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม หรือเดือนมกราคมของทุกปี บริเวณสนามกลางในหมู่บ้าน มีการแสดงประกอบด้วย การโยนลูกช่วง การตีลูกข่าง เทศกาลก่อเจดีย์ทราย เทศกาลสงกรานต์ และ การแสดงต่าง ๆ งานประเพณีผูกข้อมือ ในงานมีกิจกรรมแขกผู้มาเยือนหมู่บ้าน ผิลิตภัณฑ์แนะนำ เป็นผ้าลายกระเหรียง ผ้าปักชาวเขา ผ้าเขียนลานขี้ผึ้งชาวเขา

สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกคลองโป่ง ต้นไทรใหญ่ ชุมชน สถานที่พักแรม บ้านพักกึ่งโฮมสเตร์ บ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment